REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARKA DRAPIŃSKIEGO EDYCJA XVII, 2023/2024

I. CEL

 1. Nadrzędnym celem konkursu o Nagrodę im. Marka Drapińskiego jest promowanie działań i osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w środowisku edukacyjnym i społecznym szkół prowadzonych przez TEB Edukacja oraz w Uniwersytetach WSB Merito i Uniwersytecie Dolnośląskim DSW poprzez upowszechnianie nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby edukacji.
 2. Konkurs polega na przedstawieniu pomysłów innowacji rozumianych jako nowe rozwiązania dla środowiska szkół prowadzonych przez TEB Edukacja oraz w Uniwersytetach WSB Merito i Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, których kluczową cechą jest poprawa aspektów wybranych przez Szkoły i Uczelnie, wskazanych szczegółowo w punkcie III.
 3. Zgłaszane pomysły innowacji powinny nosić pierwiastek autorski kandydata i nie mogą naruszać
  żadnych praw osób trzecich.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja TETOS im. Marka Drapińskiego z siedzibą w Poznaniu (60-198), przy ul. Pastelowej 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500096 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 783-17-10-593, Regon 302663511, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs skierowany jest do:
  1. uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół prowadzonych przez TEB Edukacja (zwanych dalej Szkołami);
  2. studentów i absolwentów Uniwersytetów WSB Merito i Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW (zwanych dalej Uczelniami).
 3. Laureatem Konkursu jest uczestnik Konkursu, któremu komisja konkursowa przyznała nagrodę w danej kategorii.
 4. Beneficjentami zgłoszonych innowacji mogą być tylko środowiska Szkół i Uczelni.
 5. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna (Nagroda).
 6. O przyznaniu Nagrody i jej wysokości oraz wyróżnieniach decyduje komisja konkursowa powoływana przez Organizatora.
 7. Laureaci otrzymają Nagrodę pomniejszoną o podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.).

III. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Pomysły na innowacje będące przedmiotem Konkursu muszą cechować się charakterem nowatorskim dla środowiska Szkół i/lub Uczelni.
 2. Uczestnicy mogą zgłosić:
  1. własny pomysł na innowację dla środowiska Szkół i/lub Uczelni dotychczas nigdzie nie zgłaszany i nie realizowany;
  2. własne pomysły zgłoszone do realizacji w środowisku Szkół i/Uczelni, ale nie zrealizowane.
 3. Pomysły innowacji:
  1. w kategorii Szkoły:
   Moja przyjazna i nowoczesna szkoła w wybranych obszarach:

   • nauczanie i dydaktyka, w tym w zakresie zajęć sportowych;
   • budowanie TEBoskiej społeczności szkolnej lub międzyszkolnej;
   • edukacja poza szkołą.
  2. W kategorii Uczelnie:
   Wdrożenie sztucznej inteligencji w szkole wyższej w wybranych obszarach:

   • AI w nauczaniu na wybranym kierunku studiów;
   • AI w ofercie studiów: nowe przedmioty, nowe specjalności, nowe kierunki kształcenia,
   • AI w marketingu i PR Uczelni;
   • AI w organizacji życia studenta (planowanie zajęć, obsługa studentów, czas wolny/pasja/życie studenckie).

IV. KATEGORIE KONKURSOWE

 1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
  1. Szkoły: słuchacze, uczniowie i absolwenci Szkół (okr. w II, pkt 2, a)
   oraz
  2. Uczelnie: studenci absolwenci Uczelni (okr. w II, pkt 2, b).

V. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
  1. W kategorii Szkół:
   • osoby posiadające w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie status słuchacza bądź ucznia jednej ze Szkół;.
   • organizacje szkolne i grupy działające na rzecz i na terenie Szkół;
   • osoby, które uzyskały tytuł absolwenta Szkół nie wcześniej niż w 2021 roku.
  2. W kategorii Uczelni:
   • osoby posiadające w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie status studenta jednolitych studiów magisterskich, studenta studiów I lub II stopnia jednej z Uczelni;
   • zespoły, w tym: organizacje studenckie, koła naukowe i grupy działające na rzecz środowiska
    Uczelni.
   • osoby, które uzyskały tytuł absolwenta jednolitych studiów magisterskich, studiów I lub II
    stopnia jednej z Uczelni nie wcześniej niż w 2021 roku.

VI. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia pomysłu innowacji w terminie do dnia 20.05.2024 r.
 2. Zgłoszenie odbywa się poprzez formularz online dostępny na stronie www.fundacjatetos.pl
 3. Zgłoszenia dokonane w innej formie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku zgłoszeń pomysłów innowacji pochodzących od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych.
 5. Uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń pomysłów innowacji, przy czym każde zgłoszenie musi dotyczyć innej innowacji.

VII. ZGODA NA WYKORZYSTANIE I REALIZACJĘ POMYSŁU

 1. Zgłoszenie pomysłu innowacji do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jego realizację przez podmioty powiązane z Organizatorem, których pomysł może dotyczyć.
 2. Z chwilą zgłoszenia pomysłu innowacji do konkursu, w przypadku, gdy pomysł stanowi Utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej obejmującą prawo do udzielania dalszych licencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu (w tym do Internetu), użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Uczestnicy konkursu, których pomysł stanowić będzie Utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, dokonując zgłoszenia pomysłu innowacji do konkursu, zobowiązują się, w przypadku, gdy zostaną Laureatem konkursu, do przeniesienia praw autorskich na Organizatora lub podmiot powiązany z nią i przez nią wskazany, a to na podstawie odrębnej umowy ze skutkiem z chwilą wydania im nagrody.

VIII. PROCEDURA KONKURSOWA

 1. Zgłoszenia pomysłów innowacji rozpatruje, po upływie terminu ich nadsyłania, komisja konkursowa.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby ze środowiska Szkół i Uczelni, powoływane przez Zarząd Fundacji TETOS.
 3. Zgłoszone pomysły innowacji, komisja oceniać będzie uwzględniając w szczególności:
  1. innowacyjność rozwiązania w danym obszarze;
  2. potencjalne korzyści z wdrożenia innowacji;
  3. skalowalność i możliwość adaptacji w innych podmiotach poza podmiotem macierzystym kandydata;
  4. studium wykonalności projektu (czas realizacji, miejsce, nakłady finansowe, nakłady organizacyjne);
  5. trwałość projektu, czas i zasięg oddziaływania oraz ocena stopnia dopasowania zgłoszonego pomysłu do zadanego tematu.
 4. Proces oceny odbywać się będzie w trzech etapach:
  1. Etap I – ocena wstępna zgłoszonych pomysłów innowacji i wybór uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II.
  2. Etap II – rozmowa komisji konkursowej z uczestnikami zakwalifikowanymi do II Etapu, na temat zgłoszonego pomysłu innowacji.
  3. Etap III – wybranie zwycięzców spośród uczestników Etapu II oraz przyznanie im Nagrody.
 5. Decyzje komisji są ostateczne i nie przewiduje się od nich odwołań.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.fundacjatetos.pl do dnia 30 czerwca 2024.

IX. NAGRODY

 1. Na nagrody w Konkursie przeznaczone jest:
  1. 20 000 zł w kategorii Szkół,
  2. 20 000 zł w kategorii Uczelni.
 2. Laureaci konkursu dodatkowo otrzymują możliwość udziału w warsztatach z zakresu realizacji projektów innowacyjnych.
 3. O liczbie laureatów oraz sposobie podziału kwoty przeznaczonej na nagrody w ramach danej kategorii decyduje komisja konkursowa.
 4. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia. Otrzymanie wyróżnienia nie wiąże się z przyznaniem nagrody.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2024 r. i obowiązuje do dnia zakończenia lub odwołania Konkursu.
 2. Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu lub odwołaniu Konkursu.
 3. Zgłoszenie pomysłu innowacji do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych określonych w formularzu, o którym mowa w pkt VI 2, oraz wizerunku Uczestnika.
 4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.fundacjatetos.pl
 5. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjatetos.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY FUNDACJI TETOS IM. MARKA DRAPIŃSKIEGO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych / danych Twojego Dziecka jest Fundacja TETOS im. Marka Drapińskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 16, 60-198 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500096 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda nr wydziału: VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 783-17-10-593, REGON 302663511, zwana dalej:
  Fundacja TETOS/ Administratorem. Twoje dane osobowe / dane Twojego Dziecka tj. imię; nazwisko; adres e-mail; nr telefonu; data urodzenia; nazwa szkoły/ uczelni, do której uczęszcza uczestnik konkursu, miasto, w którym znajduje się szkoła; kierunek kształcenia/profil; semestr nauki; data obrony; oraz dodatkowo w stosunku do laureatów dane tj. wizerunek oraz nr rachunku bankowego będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, wręczenia nagrody oraz działań promocyjnych i marketingowych, realizujących cele statutowe Fundacji TETOS.
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest pan Mateusz Potocki, e-mail: iod@fundacjatetos.pl 
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na zlecenie Administratora podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności:
  1. podmiotom powiązanym osobowo i/ lub kapitałowo z Administratorem;
  2. podmiotom prowadzącym działalność fotograficzną, pocztową, kurierską, reklamową,
   marketingową;
  3. dostawcom usług IT lub firmom informatycznym.
 4. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają je do tego obowiązujące przepisy.
 5. Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych uczestnika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
 6. Twoje dane osobowe, w tym wizerunek laureata będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych /swojego Dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na ich przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, niezbędne z uwagi na procedurę konkursową.
 10. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofania.