REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARKA DRAPIŃSKIEGO EDYCJA XV, 2021r.

I. CEL

 1. Nadrzędnym celem konkursu o Nagrodę im. Marka Drapińskiego jest promowanie działań i osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w środowisku edukacyjnym i społecznym szkół prowadzonych przez TEB Edukacja oraz w Wyższych Szkołach Bankowych i Dolnośląskiej Szkole Wyższej poprzez upowszechnianie nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby edukacji.
 2. Konkurs polega na przedstawieniu pomysłu innowacji, rozumianych jako nowe dla środowiska szkół prowadzonych przez TEB Edukacja oraz w Wyższych Szkołach Bankowych i Dolnośląskiej Szkole Wyższej innowacyjne rozwiązania, których kluczową cechą jest poprawa dowolnych elementów wpływających na jakość kształcenia i funkcjonowania środowiska tych Szkół.
 3. Zgłaszane pomysły innowacji powinny nosić pierwiastek autorski kandydata i nie mogą naruszać żadnych praw osób trzecich.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja TETOS im. Marka Drapińskiego z siedzibą w Poznaniu (61-874), przy al. Niepodległości 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500096 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 783-17-10-593, Regon 302663511, zwana dalej „organizatorem”.
 2. Konkurs skierowany jest do:
  1. Uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół prowadzonych przez TEB Edukacja (zwanych dalej Szkołami);
  2. Studentów i absolwentów Wyższych Szkół Bankowych i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (zwanych dalej Szkołami Wyższymi).
 3. Laureatem Konkursu jest uczestnik Konkursu, któremu komisja konkursowa przyznała nagrodę w danej kategorii.
  Beneficjentami zgłoszonych innowacji mogą być tylko środowiska Szkół i Szkół Wyższych.
 4. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna (nagroda).
  O przyznaniu nagrody i jej wysokości oraz wyróżnieniach decyduje komisja konkursowa powoływana przez organizatora.
 5. Laureaci otrzymają nagrodę pomniejszoną o podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.).

III. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Pomysły na innowacje będące przedmiotem Konkursu muszą cechować się charakterem nowatorskim dla środowiska Szkół i Szkół Wyższych.
 2. Uczestnicy mogą zgłosić:
  1. własny pomysł na innowację dla środowiska Szkół i/lub Szkół Wyższych dotychczas nigdzie nie zgłaszany i nie realizowany
  2. własne pomysły zgłoszone do realizacji w środowisku Szkół i/lub Szkół Wyższych ale nie zrealizowane
  3. pomysły własne już zrealizowane w środowisku Szkół i/lub Szkół Wyższych w okresie dwóch lat poprzedzających rozpoczęcie konkursu, o ile Uczestnicy są w stanie wykazać, że dana innowacja została wprowadzona w oparciu o ich wniosek lub zgłoszenie.
 3. Pomysły innowacji mogą dotyczyć wszelkich obszarów funkcjonowania Szkół i Szkół Wyższych, a w szczególności:
  1. nauczania i dydaktyki
  2. technologii i informatyzacji
  3. administracji i usług dla studentów/uczniów
  4. infrastruktury szkoły/uczelni
  5. marketingu, wizerunku i PR uczelni lub szkoły
  6. życia uczniowskiego i studenckiego

IV. KATEGORIE KONKURSOWE

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 1. studentów i absolwentów Szkół Wyższych oraz
 2. słuchaczy, uczniów i absolwentów Szkół.

V. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 1. W kategorii Szkół Wyższych
  1. Osoby posiadające w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie status studenta jednolitych studiów magisterskich, studiów I lub II stopnia jednej ze Szkół Wyższych,
  2. Organizacje studenckie, koła naukowe i grupy działające na rzecz środowiska Szkół Wyższych,
  3. Osoby, które uzyskały tytuł absolwenta jednolitych studiów magisterskich, studiów I lub II stopnia jednej ze Szkół Wyższych nie wcześniej niż w 2018 roku.
 2. W kategorii Szkół:
  1. Osoby posiadające w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie status słuchacza bądź ucznia jednej ze Szkół,
  2. Organizacje szkolne i grupy działające na rzecz i na terenie Szkół,
  3. Osoby, które uzyskały tytuł absolwenta Szkół nie wcześniej niż w 2018 roku.

VI. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia pomysłu innowacji w terminie do dnia 20.03.2022 r.
 2. Zgłoszenie odbywa się poprzez formularz online dostępny na stronie www.fundacjatetos.pl
 3. Zgłoszenia dokonane w innej formie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku zgłoszeń pomysłów innowacji pochodzących od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń pomysłów innowacji, przy czym każde zgłoszenie musi dotyczyć innej innowacji.

VII. PROCEDURA KONKURSOWA

 1. Zgłoszenia pomysłów innowacji rozpatruje, po upływie terminu ich nadsyłania, komisja konkursowa.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby ze środowiska Szkół i Szkół Wyższych, powoływane przez Zarząd Fundacji TETOS.
 3. Zgłoszone pomysły innowacji, komisja oceniać będzie uwzględniając w szczególności:
  1. Innowacyjność rozwiązania w danym obszarze
  2. Skuteczność i efekty innowacji
  3. Skalowalność i możliwość adaptacji w innych podmiotach poza podmiotem macierzystym kandydata
  4. Studium wykonalności projektu (czas realizacji, miejsce, nakłady finansowe, nakłady organizacyjne)
  5. Trwałość projektu, czas i zasięg oddziaływania.
 4. Proces oceny odbywać się będzie w trzech etapach:
  1. Etap I – ocena wstępna zgłoszonych pomysłów innowacji i wybór uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II
  2. Etap II – rozmowa komisji konkursowej z uczestnikami zakwalifikowanymi do II Etapu, na temat zgłoszonego pomysłu innowacji
  3. Etap III – wybranie zwycięzców spośród uczestników Etapu II oraz przyznanie im Nagrody.
 5. Decyzje komisji są ostateczne i nie przewiduje się od nich odwołań.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.fundacjatetos.pl do dnia 30 czerwca 2022.

VIII. NAGRODY

 1. Na nagrody w Konkursie przeznaczone jest:
  1. 20 000 zł w kategorii Szkół Wyższych,
  2. 20 000 zł w kategorii Szkół.
 2. O liczbie laureatów oraz sposobie podziału kwoty przeznaczonej na nagrody w ramach danej kategorii decyduje komisja konkursowa.
 3. Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia. Otrzymanie wyróżnienia nie wiąże się z przyznaniem nagrody.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2021 i obowiązuje do dnia zakończenia lub odwołania Konkursu.
 2. Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu lub odwołaniu Konkursu.
 3. Zgłoszenie pomysłu innowacji do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.fundacjatetos.pl
 5. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres:biuro@fundacjatetos.pl

X. Obowiązek informacyjny Fundacji TETOS im. Marka Drapińskiego

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja TETOS im. Marka Drapińskiego
  z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500096 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda nr wydziału: VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 783-17-10-593, REGON 302663511, zwana dalej: Fundacja TETOS/ Administratorem. Twoje dane osobowe tj. imię; nazwisko; adres e-mail; nr telefonu; data urodzenia; nazwa szkoły/ uczelni, do której uczęszcza uczestnik konkursu, miasto, w którym znajduje się szkoła; kierunek kształcenia/profil; semestr nauki; data obrony; oraz dodatkowo w stosunku do laureatów dane tj. wizerunek oraz nr rachunku bankowego będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, wręczenia nagrody oraz działań promocyjnych i marketingowych, realizujących cele statutowe Fundacji TETOS.
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest pan Rafał Surowy, e-mail: iod@fundacjatetos.pl
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na zlecenie Administratora podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności:
  1. podmiotom powiązanym osobowo z Administratorem;
  2. podmiotom prowadzącym działalność fotograficzną, pocztową, kurierską, reklamową, marketingową;
  3. dostawcom usług IT lub firmom informatycznym.
 4. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych.
 5. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora  z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają je do tego obowiązujące przepisy.
 6. Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych uczestnika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
 7. Twoje dane osobowe, w tym wizerunek laureata będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych /mojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na ich przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, niezbędne z uwagi na procedurę konkursową.
 11. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.