OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja TETOS im. Marka Drapińskiego z siedzibą w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500096 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda nr wydziału: VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 783-17-10-593.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@fundacjatetos.pl

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  1. zawarcia z Tobą umowy cywilnoprawnej i wykonania jej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa (6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu jej zrealizowania;
  2. realizacji zadań statutowych oraz organizowania przez nas konkursów. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te przetwarzamy przez okres realizacji zadań statutowych, trwania konkursów, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  3. korespondencji mailowej, listownej lub kontaktu telefonicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  4. wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych. Podstawą prawną ich przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach;
  5. archiwizacji danych. Po zakończeniu umowy Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie przepisów szczególnych w celu archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek wynikający z przepisów prawa (6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. promocji działań prowadzonych przez Administratora z wykorzystaniem Twojego wizerunku. Jego przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane te mogą być udostępniane m.in. w postaci zdjęć wywieszonych w siedzibie Administratora oraz udostępniane innym pracownikom przy wykorzystaniu narzędzi w szczególności MS Office 365, m.in. SharePoint. Twoje dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody;
  7. ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzenia. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzenia. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Aby zapewnić możliwie najwyższy standard realizacji umowy, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności dostawcom usług.

Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą usług pocztowych, kurierskich, ubezpieczeniowych, informatycznych czy audytowych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). Twoje dane możemy przekazać również podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi Microsoft Office 365, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA.

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo uzyskać dostęp do treści Twoich danych, które są przetwarzane, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz ich usunięcia (w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy wycofasz zgodę na rozpowszechnianie Twojego wizerunku).

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.